За нас

"Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

"Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."

Чл. 6 от Конституцията на Република България